Kennisbank

In deze kennisbank vind je een lijst met organisaties, boeken, onderzoeksrapporten en artikelen die inzicht bieden in het thema overbevolking. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt. Mocht je een tip of aanvulling hebben, dan kun je dat laten weten door een mailtje te sturen.

Bekijk diverse artikelen, rapporten en podcasts die ingaan op overbevolking en bevolkingsgroei en thema’s die ermee te maken hebben.

Afrika

Arbeidsmigranten

 • Nieuwe cijfers over arbeidsmigranten helpen overheden bij het maken van beleid (20 maart 2020) – In Nederland waren in 2018 bijna 650.000 arbeidsmigranten werkzaam. 14% daarvan werkte in Brabant. Om goed beleid te kunnen maken en beslissingen te nemen, is er actuele en vergelijkbare informatie nodig over aantallen arbeidsmigranten op het gebied van werken en wonen, hun arbeidssituatie en wie deze groep buitenlandse werknemers is.

Armoede

Europa

Landbouw

Nederland

 • Prognose: Bevolking blijft komende 50 jaar groeien (16 december 2020)  De bevolking van Nederland blijft de komende vijftig jaar groeien. Na de relatief lage groei in 2020, door hoge sterfte en lagere migratie na de corona-uitbraak, trekt naar verwachting de bevolkingsgroei de komende jaren weer aan. In 2063 zal Nederland dan 20 miljoen inwoners hebben.
 • Verkenning Bevolking 2050  (7 juli 2020) In deze tussenrapportage zijn mogelijke veranderingen in de bevolking halverwege deze eeuw in kaart gebracht.
 • Eindrapport Bevolking 2050 in beeld: opleiding, arbeid, zorg en wonen (13 april 2021) beschrijft aan de hand van acht bevolkingsvarianten mogelijke gevolgen van veranderingen in de samenstelling van de bevolking naar leeftijd, geslacht, migratieachtergrond en opleidingsniveau voor de groei van de beroepsbevolking, de zorgvraag en het aantal huishoudens tot 2050.
 • Bevolkingsdichtheid als tragisch extern effect (18 mei 2021) gaat over gevolgen van de hoge bevolkingsdichtheid in Nederland. Het externe effect van toenemende bevolkingsdichtheid, de alsmaar oplopende spanning om de beschikbare ruimte, is consequent verwaarloosd in de immigratiebeslissingen en buiten bereik geraakt in de internationale verplichtingen.

Overbevolking

 • We kunnen best wat doen aan het bevolkingsvraagstuk (23 februari 2020) – In Europa en de Verenigde Staten wordt nu regelmatig gesproken en gepubliceerd over kinderen en de klimaatontwrichting. Naast klimaat speelt ook de overbevolking een rol. De Werkgroep Voetafdruk Nederland (WVN) maakt zich al vele jaren druk over de ongeremde groei van de wereldbevolking.
 • Te veel mensen: de problemen van de toenemende bevolkingsgroei (18 June 2018) – Podcast Too Many people? Ethics and Population in the 21st Century | Lecture by moral philosopher Peter Singer
 • Het Filosofisch Kwintet over Overbevolking (24 juni 2018) – Podcast over overbevolking. Zijn we eigenlijk al met te veel, op een moderne ark van Noach? Of maken we elkaar alleen maar bang met ondoordachte doemscenario’s?

Vergrijzing

Wonen

Hieronder vind je een overzicht van organisaties en onderzoeksinstituten die zich bezighouden met de thema’s demografie, overbevolking en de gevolgen van bevolkingsgroei.

 • De Club Van 10 Miljoen – De website van de Nederlandse organisatie die pleit voor het terugdringen van de bevolkingsomvang.
 • Climate Response – Een groep jonge ingenieurs, wetenschappers en geëngageerde mensen die bezorgd zijn over de toekomst van onze kinderen en onze maatschappij. 
 • Club of Rome – de Nederlandse Associatie van de Club van Rome, een tak van de internationale Club of Rome-denktank. Het internationale netwerk die vindt dat het tijd is om het stuur in handen te nemen en een duurzame koers in te slaan.
 • Deutsche Stiftung Weltbevölkerung – Deze stichting richt zich op het bevorderen van duurzame demografische ontwikkeling
 • Earth Overshoot – Een Amerikaanse milieuorganisatie die zich inzet om niet-duurzame bevolkingsgroei en overconsumptie wil terugdringen.
 • Earth Overshoot Day–  Deze site van Global Footprint Network geeft aandacht aan de dag in het jaar waarop de mensheid evenveel voorraad aan natuurlijke grondstoffen heeft verbruikt als de aarde in een jaar tijd kan voortbrengen.
 • Global Footprint Network – Netwerk dat zich inzet om de manier waarop de wereld haar natuurlijke hulpbronnen beheert, te veranderen.
 • Growthbusters – Deze Amerikaanse organisatie wil de mythe van ‘oneindige groei’ ontkrachten. Dit doen ze aan de hand van de documentaire Growthbusters: Hooked on Growth. Ook zetten ze regelmatig een podcast over dit thema online.
 • Kennis voor Krimp – Een Nederlandse organisatie die kennis verzamelt over en onderzoek doet naar bevolkingsdaling en regionale ontwikkeling.
 • Minder Mensen – De Belgische organisatie die mensen wil bewustmaken van de gevolgen van over bevolking en zo draagvlak wil creëren om verandering mogelijk te maken.
 • Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut  – Het NIDI is een interdisciplinair instituut dat onderzoek doet naar bevolkingsvraagstukken.
 • Ontgroei – Het Nederlandse degrowth platform. Degrowth is een oproep om van de ideologie af te stappen waarin het pad richting de toekomst alleen uit groei bestaat. Degrowth stelt dat een welvarende wereld mogelijk is zonder economische groei.
 • The Overpopulation Podcast –  Serie podcasts waarin verbanden worden gelegd tussen overbevolking,de problemen die ermee gepaard gaan en mogelijke oplossingen.
 • The Overpopulation project – Een groep wetenschappers die onderzoek doet naar de milieueffecten van overbevolking en naar een menselijk beleid om die overbevolking te beëindigen.
 • Planbureau voor de Leefomgeving – Het PBL is het Nnationale instituut voor strategische beleidsanalyse op het gebied van milieu, natuur en ruimte.
 • Population Institute Canada – Canadese organisatie die strijdt tegen overbevolking.
 • Population Matters – De website van het Britse Population Matters die campagne voert tegen overbevolking en het publiek bewust wil maken van het effect op klimaat en milieu.
 • Population Institute – een internationale non-profit organisatie die informatie, onderwijs en diensten beidt inzake gezinsplanning.
 • Population Media Centre – Maakt televisie- en radioprogramma’s gericht op seksuele gedragsverandering in de Derde Wereld.
 • Population Speakout – Een internationaal bewustmakingscampagne die het thema bespreekbaar wil maken. Aan de hand van hun fotoboek confronteren ze de lezer met de gevolgen van overbevolking.
 • Rientrodolce – Vereniging uit Italië die zich bezighoudt met overbevolking, milieu en energie.
 • Rutgers – Het Nederlandse kenniscentrum rond seksualiteit. De organisatie werkt aan de verbetering van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in Nederland en in Europa, Afrika en Azië.
 • Shyam Institute – Onderzoeksinstituut in India dat onderzoek doet en training geeft op het gebied van gezinsplanning.
 • Sustainable Population Australia – Een onafhankelijke non-profitorganisatie uit Australië die zich richt op bessherming van het milieu en de kwaliteit van leven  door de bevolkingsgroei in Australië en wereldwijd een halt toe te roepen.
 • United Nations Population FundUNFPA, is het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties, dat zich richt  op het verbeteren van seksuele en reproductieve gezondheid.
 • Voetafdruk Nederland – De werkgroep Voetafdruk Nederland geeft informatie over de mondiale voetafdruk en de beperkte biocapaciteit van de aarde. Ze pleiten ook voor een kleinere bevolking.

Bekijk een overzicht met links naar data, feiten en cijfers die inzicht bieden in het thema overbevolking.

 • Centraal Bureau voor de Statistiek – Het CBS maakt statistische informatie op een onafhankelijke wijze toegankelijk. Ook veel informatie over het thema bevolking.
 • Compendium voor de Leefomgeving – Biedt feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte, waaronder over bevolking en wonen.
 • Databank Arbeidsmigratie – Biedt een actueel overzicht van beschikbare kennis over de internationalisering van de arbeidsmarkt in Europa
 • Data Footprint Network – Data die de ecologische voetafdruk in beeld brengt.
 • Datawonen – Portal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met onderzoeksinformatie op het gebied van wonen en woningbouw.
 • Den Haag in Cijfers – informatie over de stad en haar inwoners. Je kunt zoeken naar gegevens over de hele stad, stadsdelen, wijken en buurten. Aandacht voor verschillende thema’s waaronder bevolking.
 • Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – Bundelt wetenschappelijke kennis over het wereldklimaat, de gevolgen ervan en de middelen om de klimaatverandering te beperken. In augustus 2021 werd het zesde evaluatierapport uitgebracht. De belangrijkste conclusies waren dat klimaatverandering ongekend groot is en dat de mens hier verantwoordelijk voor is.
 • Kennisdossier Bevolkingsdaling geeft een beeld van de beleidsontwikkeling over de jaren heen, voorziet in informatie, duiding en praktijkvoorbeelden rondom bevolkingsdaling en informeert over de trends en ontwikkelingen rond het vraagstuk.
 • Klimaatmonitor – Databank met cijfers over lokale CO2-uitstoot, energieverbruik en hernieuwbare energie.
 • Landelijke monitor studentenhuisvesting 2020 – Monitor over studenten en hun huisvesting, met cijfers over omvang, samenstelling en verwachte ontwikkelingen voor de komende 8 jaar van de studentenpopulatie en de studentenhuisvesting.
 • Our World in Data – Een website waar allerlei data over de grote problemen (waaronder bevolkingsgroei) gevisualiseerd worden in kaarten en grafieken.
 • Regionale Bevolkings- en Huishoudensprognose (2019) – Hoe ontwikkelen de bevolking en huishoudens zich in de komende drie decennia? In welke regio’s zien we groei of juist krimp? Waar zal de vergrijzing van de bevolking het sterkst zijn, waar gaat bevolking op werkzame leeftijden groeien, en waar lopen scholierenaantallen het sterkst terug?
 • Regionale Monitor Brede Welvaart 2020 – Monitor waarin de brede welvaart van gemeentes, provincies en COROP-gebieden in kaart is gebracht.
 • Staat van Migratie 2021: Jaarlijkse rapportage over migratie. Het beschrijft de aantallen migranten op Nederlands, Europees en internationaal niveau; de migratiestromen van migranten naar Nederland; de top 10 nationaliteiten van deze verschillende migratiestromen; en de aantallen van vertrek, huisvesting, inburgering en naturalisatie.
 • Statista– Website met statistische gegevens over meer dan 80.000 onderwerpen uit meer dan 22.500 bronnen. Ook over het thema bevolking is veel cijfermateriaal te vinden.
 • Statistics Explained – Een elektronisch publicatieplatform en toegangspoort tot de statistische informatie van Eurostat. Hier vind je uitgebreide informatie over elk statistisch onderwerp, waaronder population and social conditions.
 • Vastgoedmonitor Foodvalley – Website met inhoudelijke en cijfermatige ondergrond voor visie en beleid voor de woningbouwprogrammering in de regio Foodvalley.
 • Volksgezondheidenzorg.info – Deze website van het RIVM geeft inzicht in de volksgezondheid en zorg in Nederland en biedt open data en onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over onder meer over het onderwerp bevolking.
 • Worldometers – Een website waar allerlei data (waaronder demografische data) gemakkelijk en snel terug te vinden is.
 • World Population Review – Demografische data over de wereldbevolking.